Dataskydd och Integritet


I Sverige tillämpas Dataskyddsförordningen på behandling av personuppgifter. Den kallas även för GDPR som står för General Data Protection Regulation. Det grundläggande syftet är att skydda varje individs integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Utöver Dataskyddsförordningen finns bestämmelser i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. Fördjupad information om Dataskyddsförordningen och kompletterande svensk integritetsskyddslagstiftning kan erhållas från Datainspektionens hemsida.

En viktig aspekt i regelverket är att vi ska informera om vår personuppgiftsbehandling. Här presenteras därför hur vi hanterar personuppgifter, d.v.s. vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi gör för att skydda personuppgifter.

Utgångspunkten för oss är att vi inte äger uppgifter om personer utan att vi istället lånar dessa.

Om inte annat särskilt anges är Informationen på denna sida gemensam för ThorenGruppen AB, Astar AB, Tekniska Gymnasiet AB och Thoren Framtid AB.

Vem är personuppgiftsansvarig och finns det ett dataskyddsombud

ThorenGruppen AB, 556613-9290, Remontstråket 1, 903 22 Umeå är moderbolag till följande helägda dotterbolag: Thoren Framtid AB (556749-7051), Tekniska Gymnasiet AB (556890-2653) och Astar AB (556614-8093). Respektive bolag är personuppgiftsansvarig för egen del men samordningen sker av ThorenGruppen AB.

För samtliga bolag har Antti Liikavainio utsetts till dataskyddsombud. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@thorengruppen.se

Vill du skicka post så är det följande adress som gäller:

Dataskyddsombud
ThorenGruppen
Remontstråket 1
903 22 Umeå

Nedan presenteras de verksamheter och affärsområden som respektive bolag (juridiska person) är personuppgiftsansvarig för

Dina rättigheter

Har du en personuppgift registrerad hos oss har du också ett antal rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Här har vi sammanfattat dina rättigheter.

Varför behöver vi dina personuppgifter

I vår verksamhet hanterar vi dagligen olika typer av personuppgifter. För att delta i vår verksamhet är det nödvändigt att vi också behandlar personuppgifter om dig. Vi behöver behandla personuppgifter när du t.ex

  • Söker eller deltar i en utbildning hos oss
  • Vill komma i kontakt med oss
  • Söker en ledig tjänst hos oss
  • Anmäler intresse för anställning hos oss
  • Är anställd hos oss

I vissa fall behöver vi också dina personuppgifter till vår marknadskommunikation för att visa hur det är att studera och delta i vår verksamhet, lyfta upp goda exempel och få en mänsklig igenkänning till verksamheten.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra tjänster och utbildningar till dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur behandlar vi dem

Personuppgifter som samlas in kan förekomma i många olika former och behandlingen skiljer sig beroende på vilken roll du har. Välj något av följande för att få mer information.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter

Det är obligatorisk för samtliga våra anställda att genomföra en grundläggande kurs om dataskyddsförordningen och vi försöker fortlöpande informera och utbilda våra medarbetare i nya eller förändrade rutiner avseende behandlingen av personuppgifter hos oss.

Vi gör också löpande systemanpassningar för att kontinuerligt öka och säkerställa den digitala säkerheten. Vi ser också fortlöpande över att vi har en uppdaterad och effektiv hantering av behörighetsfrågor, gallring, information, policys och styrdokument.

Frågorna om att skydda personuppgifter ser vi som ett kontinuerligt arbete som ska anpassas allt eftersom för att hålla en uppdaterad och adekvat säkerhetsnivå. Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter

Där vi behöver anlita ett personuppgiftsbiträde säkerställer vi att det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt gällande regelverk.