Skolinspektionens beslut gällande Thoren Business School Solna och Thoren Innovation School Malmö

Skolinspektionen har idag meddelat ThorenGruppen att de återkallar tillstånden för Thoren Business School Solna samt elprogrammet på Thoren Innovation School Malmö. Beslutet gäller från och med 31 juli. Vi är djupt bedrövade över den uppkomna situationen, och då framför allt för de elever, vårdnadshavare och medarbetare som direkt berörs av detta.  ​

När det gäller Thoren Business School i Solna hänvisar Skolinspektionen till en ny skrivning i skollagen från 1 juli 2022. Denna går ut på att om en skola får nya allvarliga brister inom två år har Skolinspektionen rätt att återkalla tillståndet. Vi anser dock att  skolans brister inte har den allvarlighetsgrad som motiverar ett återkallat tillstånd och vi har därför valt att överklaga beslutet. ​När det gäller elprogrammet i Malmö bygger beslutet på att våra brister kvarstår. Vår uppfattning är dock att bristen på den arbetsplatsförlagda utbildningen är åtgärdad och överklagar därför även det beslutet.

Det första steget i processen är att begära inhibition så att verksamheten kan pågå som vanligt i avvaktan på förvaltningsrättens dom. Under tiden kommer elever och vårdnadshavare löpande få information i ordinarie kanaler samt vid behov i form av öppna frågestunder med ledningen.​

Skolinspektionen har även meddelat att Thoren Business School Stockholm fått ett vitesföreläggande.​

ThorenGruppen fortsätter arbetet med att rätta till påtalade brister liksom att säkerställa kvalitetsarbetet i hela företaget med syfte att nya brister inte ska uppstå i framtiden. ​