ThorenGruppen redovisar brister vid Astar SFI Malmö

Efter Kalla Faktas granskning av Astars SFI-verksamhet på Liljeholmen har moderbolaget ThorenGruppen genomfört en intern kartläggning för att kvalitetssäkra sina verksamheter. Kartläggningen visar på brister vid Astar SFI Malmö.

ThorenGruppen, via det helägda dotterbolaget Astar, har ramavtal med Malmö stad för att leverera SFI-undervisning. Ledningsgruppen i ThorenGruppen informerades den 7 februari att det fanns indikationer att inskickade personallistorna till Malmö stad inte stämde med den verkliga bemanningen. Denna information var ny för ThorenGruppens ledning och åtgärder vidtogs omedelbart.

Den preliminära analysen visade att det fanns flera oklarheter på de inskickade personallistorna vid jämförelse med den verkliga bemanningen. Ledningen i ThorenGruppen beslutade att göra en detaljerad kartläggning för att klarlägga vilka felaktigheter som fanns på de inskickade listorna. Den kartläggningen är nu genomförd och visar på allvarliga fel och bristande kontroll.

– Jag kan konstatera att Astar Malmös SFI inte lever upp till flera punkter i avtalet med Malmö stad. Det gäller såväl lärartäthet som lärarbehörighet samt vissa personalfunktioner som stadgas i avtalet. Att felaktiga listor skickats in till Malmö stad är helt oacceptabelt och något som ledningen i ThorenGruppen inte känt till. Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att ta fram alla fakta och redovisar nu dessa för Malmö stad, säger Lena Sandlin, operativ chef för ThorenGruppen.

Astar har sedan 2014 haft ramavtal med Malmö stad för att bedriva SFI-undervisning. Astar har under den senaste tiden tappat ett flertal behöriga lärare och upptäckt att de bemanningslistor som levererats till Malmö stad varit felaktiga.

– När ThorenGruppen nu vet vilka felaktigheter som funnits på listorna ska vi göra allt för att rätta till de felaktigheter som tidigare redovisats till Malmö stad. Den operativa ledningen i Astar är inte längre ansvariga för verksamheten och jag har som operativ chef i ThorenGruppen tagit över det fulla ansvaret i Astar tills vidare. Vi har agerat med stor skyndsamhet så snart vi förstod att det fanns felaktigheter. För oss är det självklart att vi ska leverera god undervisning och leverera tjänster enligt de avtal vi har med våra uppdragsgivare, säger Lena Sandlin

ThorenGruppen har redovisat alla fakta för Malmö stad och begärt omförhandling av avtalet för att reda ut hur denna situation ska hanteras på bästa sätt för elever, lärare och Malmö stad.