100 % klarar examen från Yrkesgymnasiet Norrköping: “Oerhört viktigt arbete” 

Yrkesgymnasiet Norrköping driver yrkesutbildningar där 100 % av eleverna går ut med godkända betyg. Dessutom får i princip alla elever anställning direkt efter examen. Rektor Anna Thor berättar om Yrkesgymnasiets framgångsrika metoder och vikten av skolans uppdrag.  

I den senaste mätningen (läsåret 2023) hade Yrkesgymnasiet Norrköping en examensgrad på 100 % – vilket är långt över Sverigesnittet för gymnasiala yrkesutbildningar. Bakom resultatet ligger strategiskt arbete med studiero och stöd i klassrummet, täta samarbeten och noggranna uppföljningar med APL-platser samt ett skolklimat präglat av trygghet.  

Anna Thor har under de senaste två åren varit skolans rektor. Det har varit en givande resa där hon fått leda arbetet med att kunskaps- och kompetenssäkra Norrköpings gymnasieungdomar. Anna Thor är stolt över personalens dagliga engagemang som tagit skolan till det absoluta toppskiktet.  

– De är helt fantastiska och ställer alltid upp för våra elever.  

Hon pekar på framför allt tre områden där skolan utmärker sig: klassrumsundervisningen, det arbetsplatsförlagda lärandet och den trygga skolandan.

Klassrummet 

Enligt henne ska det i ett klassrum finnas studiero, extra stöd för den som behöver det samt ett strukturerat och kontinuerligt arbete mot målen. För att säkerställa dessa delar arbetar Yrkesgymnasiet Norrköping både gemensamt och strategiskt.
 

 • Motivation och självförtroende: En utmaning är att motivera elever som redan bestämt sig för att de inte kommer lyckas på gymnasiet. En del elever kommer från grundskolan med inställningen att de helt enkelt inte klarar exempelvis matematik eller engelska. Arbetet här blir att vända elevernas självbild, få dem att förstå att de med rätt stöd kan lyckas och ta sig i mål. 
 • Elevgenomgångar: Skolan genomför ELG (elevgenomgångar) varannan vecka. Det är en chans att kolla av elevernas status och identifiera var det behövs extra stöd. Lärarna har även ett system där de gemensamt dokumenterar specifika åtgärder och stödbehov.
   
 • Tätt samarbete: Lärarna arbetar tätt tillsammans för att säkerställa att alla drar åt samma håll. Det skapar en gemensam helhetsbild och gör att de kan stötta varandra.
   
 • Fasta platser: Lärarna väljer fasta, strategiska placeringar i klassrummet. De skannar av elevgrupper och placerar ut dem för största möjliga studiero.  

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

När det kommer till att skapa ett så givande lärlingsupplägg som möjligt sätter Yrkesgymnasiet Norrköping ihop flera pusselbitar. Det handlar om att välja rätt företag, utbilda handledarna samt genomföra regelbundna uppföljningar under hela lärlingsperioden.
 

 • Yrkeslärarna väljer: Yrkeslärarna använder sin branschkompetens och sitt kontaktnät för att sålla bland möjliga samarbetsföretag. De för dialog och inleder samarbeten med de arbetsplatser som kan erbjuda rätt moment i kursplanen.
   
 • Screening: Innan ett samarbete inleds gör skolan en analys av företaget. De besöker arbetsplatsen, förklarar Yrkesgymnasiets upplägg, tittar på vilka arbetsuppgifter som går i linje med kursmålen och bedömer genomförbarheten av dessa.
   
 • Rätt elev till rätt plats: Skolan gör en bedömning utifrån varje elev och försöker välja den arbetsplats där den kommer passa in bäst. Det är viktigt eftersom eleven ska spendera mer än 50 % av gymnasietiden ute på företaget och bli en del av arbetsgruppen. Om matchningen görs rätt från början är det stor chans att eleven blir kvar och får jobb efter studenten.
   
 • Introduktion och utbildning: Som start får samarbetsföretaget genomföra en av Skolverkets utbildningar. Även om handledarna har stor yrkeskompetens får de på sätt mer kunskap om pedagogik. Det är viktigt att de förstår det ansvar som ligger i att ta emot en 15-åring till arbetsplatsen.
   
 • Regelbundna uppföljningar: Varje månad under hela lärlingsperiod genomför skolan trepartssamtal. Då sitter eleven, handledaren och yrkesläraren tillsammans ned och utvärderar arbetet.  

Skolandan 

Den del som knyter ihop skolans framgångsrika klassrumsundervisning och arbetsplatsförlagda lärande är den trygga gemenskapen. Senaste elevenkäten gav siffran 9,38 av 10 i kategorin Trygghet. Det betyder att nästan alla eleverna har klickat i högsta betyg på frågan om de känner sig trygg på skolan.
 

 • Engagerade lärare: Lärarnas driv smittar av sig på eleverna. De får undervisas av kompetenta vuxna som bryr sig om deras utveckling.
   
 • Familjär känsla: Att alla känner alla underlättar dels för lärarna att identifiera stödbehov, dels för eleverna att våga be om hjälp.
   
 • Gemensamt ansvarstagande: Personalen och eleverna skapar och upprätthåller tillsammans en trivsam studiemiljö. Att även eleverna ser värdet av en sådan miljö underlättar det trygghetsskapande arbetet.  

Viktigt uppdrag:

Anna Thor understryker att ingen av dessa framgångsrika punkter skulle vara möjliga utan skolans personal.  

– Jag oerhört tacksam och stolt över vår personalgrupp som dag ut och dag in ställer upp. Deras engagemang genomsyrar hela skolan.

Och stoltheten delar hon även med personalen. Hela personalstyrkan känner stolthet över uppdraget: 

– Vi har ett oerhört viktigt arbete. Alla förstår hur viktigt det är få in en 15-åring som har valt sitt drömyrke, kommit in på sitt förstahandsval och ser en ny tid framför sig. Därför är det fantastiskt att vi lyckas förvalta det på ett så bra sätt.

Det här är Anna Thor:

Ålder: 43
Yrke: Rektor på Yrkesgymnasiet Norrköping
Bor: Norrköping
Bästa med Yrkesgymnasiet: “Vår sammanhållning och kvalitet.”