ThorenGruppens Axona – skolan där alla elever når gymnasiebehörighet

På Thoren Framtids grundskola Axona i Tollarp, Kristianstad, fick 100 procent av eleverna gymnasiebehörighet läsåret 2022/23.
   – Vi backar aldrig från att gå den extra milen för att eleverna ska lyckas, säger Anna Karlsson, rektor på skolan.

Axona är en relativt liten skola med cirka 200 elever från förskoleklass till nian. Utgångspunkten här är ett meningsfullt lärande som är förankrat i läroplanen. Skolan har även en tydlig idrottsprofil, med ett utökat antal minuter idrott i schemat för alla klasser, med den vetenskapliga basen att rörelse bidrar till lärande.

Varje år sammanställer Friskolornas Riksförbund hur många elever som får gymnasiebehörighet på Sveriges alla grundskolor, både kommunala skolor och friskolor. Och Axona i Tollarp avslutade läsåret 2022/23 med flaggan i topp – med 100 procents gymnasiebehörighet bland eleverna.

– Vi är en liten skola där vi skapar familjär stämning med trygghet och studiero. Vi har en hög andel behöriga lärare och jobbar hårt med organisationen – vi tvekar inte att organisera om utifrån individers behov om det behövs, säger Anna Karlsson.

När det gäller att skapa en familjär stämning jobbar skolan för att alla ska känna alla. Bland annat är all personal ute på förmiddagsrasten. Det är inte schemalagt så utan alla bara väljer att vara ute. En gång i månaden ordnas också temadagar där skolan blandar alla åldrar i olika konstellationer och grupper och så jobbar grupperna tillsammans med målet för temadagen.

– Dörrarna är alltid öppna till arbetsrum och personalrum. Alla lärare, oavsett ämne- eller stadietillhörighet bildar tillsammans ett arbetslag. Det gör att när vi pratar om till exempel ett socialt hjälpbehov hos en elev i förskoleklass så är alla på det tåget när vi är ute nästa dag på förmiddagsrasten. Alla vet och har samma info och kan ha samma omsorg om alla elever, oavsett om man undervisar dem eller ej. Alla barn är allas barn på riktigt liksom, säger Anna Karlsson.

På Axona är man även noggranna med specialresurser; görs rätt insatser utifrån behov? Till exempel schemaläggs speciallärarna på språkvalstiden så eleverna kan få riktad specialhjälp under den tiden – både i grupp och individuellt. Vidare har skolan avsatt specialdagar, där specialpersonalen och rektorn sitter heldagar under terminerna och analyserar behoven och åtgärderna och insatserna så de hela tiden är aktuella och relevanta.

–  Tid får inte gå, utan vi måste vara flexibla hela tiden och snabbt kunna fånga behoven som finns och som uppstår, säger Anna Karlsson.

Vilken är den viktigaste faktorn för att lyckas skapa möjligheten för alla elever att få gymnasiebehörighet?

– Vår vilja och hårda jobb för att alla elever SKA lyckas. För oss är det otroligt viktigt att aldrig backa från att gå den extra milen för att eleverna ska klara skolarbetet.

I samma undersökning från Friskolornas Riksförbund låg åtta av Thoren Framtids tolv grundskolor i toppskiktet med nära 100 procent behöriga elever till gymnasiet. Thoren Framtid har de senaste två läsåren haft stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete och elevernas förutsättningar att nå goda resultat. Exempel på framgångsfaktorer är bland annat satsningar på elevhälsan, kollegialt lärande och samarbete mellan skolor och rektorer.